Marketing-bloggen

Bærekraft og markedsføring

Hvorfor er bærekraft tema på en konferanse om markedsføring?

Det handler om at vi alle må ta et samfunnsansvar

FNs 17 bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner

  1. Klima og miljø: Vi må løse klimakrisen
  2. Økonomi: Grønn vekst og mindre ulikhet
  3. Sosiale forhold: Hvordan bekjempe fattigdom?

Hva gjør du og din virksomhet i praksis for å stoppe klimaendringer, bekjempe ulikheter og bidra til å utrydde fattigdom?

Som forbruker og representant for virksomheten du jobber for, vil du velge leverandører som har en tydelig profil på sitt arbeid med bærekraft. Da forventes det at dette synliggjøres i markedsføringen.

Kotler & Keller sier det på denne måten:

Ved å bidra til bunnlinjen gjør vellykket markedsføring også at bedriftene kan gjøre flere samfunnsansvarlige aktiviteter.

Å synliggjøre hvordan bedriften jobber med bærekraft vil gjøre dere mer attraktive både for kunden og som arbeidsplass

33 prosent av unge mellom 18 og 29 år sier at arbeidsgivers klima- eller miljøprofil påvirker deres valg av arbeidsgiver fremover. (NHO – Opinion)

Bærekraft gir konkurransekraft

«Et bærekraftig samfunn imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» heter det i FN-rapporten Vår felles fremtid.

En bærekraftig forretningsmodell bidrar positivt til sosiale forhold, miljø og klima, og har lønnsomhet.

EU har et system, EUs Taxonomy, som gir felles retningslinjer for hva som skal til for at en økonomisk aktivitet vurderes som grønn.

De seks valgte miljøområdene er:

  • Reduserte klimautslipp
  • Klimatilpasning
  • Vann og marine ressurser
  • Overgang til en sirkulær økonomi
  • Forurensingskontroll
  • Biodiversitet og økosystemer

– Innovasjon Norge

Og hvordan skal bærekraft kombineres med markedsføring i din virksomhet?

Bli inspirert og lær mer av Magnus Brekke Nygaard fra Visit Bergen og Mads Liabø fra Brann.

Project Manager Sustainability
Visit Bergen

Arbeider med bærekraftig reiseliv i Visit Bergen.
Tema: Bergen som bærekraftig destinasjon, og om hvordan lokalt næringsliv kan bruke dette i sin markedsføring.
Markedsansvarlig
Sportsklubben Brann

Lang erfaring innen salg, markedsføring og innovasjon.
Tema: Hvordan sportsklubben Brann jobber med markedsføring og bærekraft