Salgsbetingelser

Ansvarlig

MarketingSummit arrangeres av Bmarketing AS, org.nr: 924 910 976.

Kontaktperson: Hanne Josefsen, tlf 911 10 559, post@marketingsummit.no

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Selger er Bmarketing AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, post@bmarketing.no, tlf 911 10 559, org.nr: 924 910 976, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den prisen kjøper skal betale. I tillegg kommer MVA som er inkludert i betalingsløsning eller på faktura. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Kjøp og salg av billetter til konferansen MarketingSummit er forpliktende for begge parter. Billettene kan avbestilles og refunderes frem til 4 uker før konferansen.

Konferansebilletter faktureres fortløpende, og må være betalt innen forfall.

Det kan skje endringer i programmet grunnet sykdom eller andre ting som arrangør ikke er herre over.

Om det ikke blir nok deltakere til konferansen, kan den bli flyttet eller avlyst. Alle påmeldte får beskjed via e-post eller sms. Billettene blir da refundert om man ikke har anledning til å delta.

Avbestillinger som gjøres de siste 3 ukene før konferansen blir ikke refundert.

6. Levering

Levering er skjedd når konferansen starter.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. Fra 8 uker før konferansen er det ikke angrerett.

Det kan skje endringer i programmet grunnet sykdom eller andre ting som arrangør ikke er herre over.

Om det ikke blir nok deltakere til konferansen, kan den bli flyttet eller avlyst. Dette bestemmes senest 5 uker før konferansen, og alle påmeldte får beskjed via e-post eller sms. Billettene blir da refundert.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom konferansen ikke holdes, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Begrenset til pris av kjøpt billett.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dersom tjenesten er manglefull og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.